08 Mart 2021 Pazartesi   

Muammer KÜTÜK / Kütükler Yapı Yön. Kur. Bşk. / Yatırım Stratejileri

OTOPARK YÖNETMELİĞİ ERTELENDİ

 

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığından:  MADDE 1: 22/02/2018 Tarihli ve 30340 sayılı Resmi  Gazete de yayımlanan OTOPARK  Yönetmeliğinin geçici 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 31/12/2020 ibaresi 31/03/2021 olarak değiştirilmiştir.
6306 Kentsel  Dönüşüm  kapsamında ruhsatlı veya iskanlı yapıların yıkılarak yenilenmesi durumunda mevcut ruhsatına uygun olarak yenilenmesinin önünü açan bir karar İBB Meclisi tarafından  onaylanmıştır. Kentsel dönüşümün önünü açması bakımından önemli karardır.
T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI                                                                                           
Kentsel  Yenileme İmar  ve Bayındırlık Komisyonu  Müşterek Raporu  PLAN NOTU TEKLİFİ : Afet risklerine hazırlık kapsamında  kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla 6306 sayılı Kanuna göre Riskli Yapı olarak tespit edilmiş, 3194 sayılı İmar Yönetmeliklerine uygun olarak  ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış olan yapıların yıkılmasına ilişkin plan notu;
1. Bu plan notundan faydalanacak yapıların; 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre ruhsat ve/veya yapı kullanma izninin bulunması ve meri planlara göre yapılaşma izni bulunan alanlarda kalması gerekmektedir.
2. Toplam inşaat alanı ; onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesine belirtilen alan esas alınarak hesaplanır.
3. Meri imar mevzuatına göre yapılmasını zorunlu ve ilave otopark alanları, tamamı gömülü olmak kaydıyla bu hesaba dahil değildir.
4. Meri imar planında belirtilen yol ve donatı alanları terkleri  yapılmadan uygulama yapılamaz.
5. Uygulama yapılan parsellerde yapı yükseklikleri, yapılaşma düzeni, meri imar planlarına, çevre yapılaşma şartlarına ve varsa silüet kararlarına uygun olarak, ilgili idaresine onaylanacak mimari projede belirlenir. Bu kapsamda yapılacak uygulamalarda, yeni yapıların kullanım amacı meri imar planlarına göre belirlenir.
6. Onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma belgesinde belirtilen kat yükseklikleri aşılamaz.
7. İlgili idaresince ruhsat onayı yapıldığı tarihten sonra yapının bulunduğu parselin ifraz edilmesi halinde bu plan notuna göre uygulama yapılamaz.
8. 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici 16. Maddesine göre yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar bu kapsamda değerlendirilemez ve kazanılmış hak oluşturmaz.  
9. Bu plan notundan yapı yasaklı alan,heyelan alanı, taşkına maruz alan, kıyı alanı, tarımsal nitelikli alan, orman alanı, sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde ve diğer özel kanunlar ile belirlenen alanlarda kalan taşınmazlar faydalanamazşeklinde hazırlanmıştır denilerek, İstanbul genelindeki tüm 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarına plan notu ilavesine ilişkin teklif ekte olup yürürlükteki  yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre değerlendirilmek ve hakkında  karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.  

Tarih: 15 Ocak 2021 Cuma    Hit: 4097
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol