05 Ağustos 2020 Çarşamba   

Fatih ŞENGÜLER / Mali Müşavir / Mali Analiz

ARACINIZA, EVİNİZE VERGİ DAİRESİ HACİZ Mİ KOYDU?

 

DEĞERLİ Paşavizyon okurları merhaba.
Ticari hayatın olağan şartlarından birisi de borçtur. Herşey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Vergi borçları da bunlardan birisidir.
Vergi dairesi bu durumda ödemenin yapılmasını doğal olarak isteyebilir. Ancak ödeyecek durumunuz olmadığında bankadaki paranız bloke koymak yada bina veya taşıtlarına ise haciz işlemi başlatmak sureti ile tahsil yoluna gidecektir.
işte başlığımızda bu konu ile ilgilidir.
Haciz konulan mallar ile ilgili son aşama ise icra yolu ile satıştır. Malumunuzdur ki bazen kamunun satışları sizin piyasadaki satış fiyatından daha düşük olarak çoğu zaman karşılaşıyoruz.
Bu durumu göze alarak mükellefin lehine bir kanun düzenlendi. Ne zaman 2018 yılında.
Hadi detaylarına göz atalım.
6183 Sy. kanun 74/A istinaden dilekçe verin. 
Aracın bedelini bilirkişi takdir edecek. Ortaya çıkacak bedelin % 10 fazlasını vergi dairesine yatırın. 
Aracınızın haczini sökün. Ve 3 ay boyunca da aracınızın dokunulmazlığı olsun..
Bu 3 ay içinde aracınızı rahatlıkla satabilirsiniz..
Kanunu direk paylaşıyorum.
XII- Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması
1. 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesiyle 6183 sayılı Kanuna “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklenmiş ve madde 1/4/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Madde ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince amme alacağına karşılık haczedilmiş olan mallar üzerindeki haczin, maddede sayılan şartların sağlanması halinde, kaldırılmasına imkan sağlanmaktadır.
2. Anılan maddeye göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairesince mahcuz mal üzerindeki haczin kaldırılması için;
a) İlk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine borçlunun (malın üçüncü şahsa ait olması halinde borçlu veya üçüncü şahsın) yazılı olarak müracaatta bulunması,
b) Mahcuz malın 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan menkul ve gayrimenkul mallardan olması,
c) Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi,
ç) Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi,
d) Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi, gerekmektedir.

Tarih: 15 Kasım 2019 Cuma    Hit: 865
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol