14 Nisan 2024 Pazar   

Fatih ŞENGÜLER / Mali Müşavir / Mali Analiz

7.000 LİRALIK FATURA YÜZÜNDEN 7.500 LİRA CEZA ÖDEMEYİN!

 

Vergi Usul Kanunu 459. nolu tebliğine göre 7.000 TL üstü iş ve işlemlerin aracı finansal kurum (Banka, PTT..vs) üzerinden yapılması zorunludur.
Son zamanlarda tespit ettiğimiz olaylarda fatura bedelinin 7.000 TL üstü olduğu ama tahsilat makbuzlarıyla 7.000 TL’den düşük bedelli birkaç makbuzla fatura bedelinin tahsil edildiğini müşahede ettik.
İlgili konuyla alakalı bir diğer işlemde aynı ürünlerde ardı ardına farklı tarihler veya farklı seriler kullanılmak suretiyle faturalar düzenlenip 7.000 TL barajına takılmamak için işlemler yapıldığını da gördük.
Değerli okuyucular ve mükelleflerimiz, ilgili tebliğ hükümlerine açıklık getirmesi amacıyla verilen bir örneği aynen alıntılıyorum.
‘4.1.1. Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının bu Tebliğin (4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.
Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd. Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.
Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.’
Peki bu işlemle alakalı ceza ne kadardır?
Vergi Usul Kanunu 355’nci maddesine göre; “Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 2023 yılı için 7.500TL’sından (işletmelerde 2.sınıf mükelleflerde 3.700 TL) daha düşük olamaz.
Örnek vermek gerekirse 13.000TL bedelli faturanın tahsilatını iki farklı gün tarihi atılmış iki tahsilat makbuzuyla 6.500TL olmak üzere tahsil eden kurumun katlanacağı özel usulsüzlük cezası;
13.000TL %5=650,00TL olması gerekir ama kurumun Bilanço esasına tabi defter tutan tacir olduğu varsayıldığında ilgili madde gereği bu işlemin cezası 7.500TL’den düşük olduğu için özel usulsüzlük cezası 7.500TL’yi ödemek zorunda kalacaktır.
Lütfen aşağıdaki kurumlar haricindeki iş ve işlemlerinizi Banka ve diğer aracı finans kuruluşları vasıtasıyla yapın.
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemeler,
b) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemeler,
c) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,
ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,
d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,
e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşk ilettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler,
f) Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler,
g) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler,
ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait  ürünlerin, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler,
h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler (Şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.)

Tarih: 22 Ocak 2024 Pazartesi    Hit: 995
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol